Chuyên mục: Phòng, chống thiên tai

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: Phổ biến kiến thức, Phòng, chống thiên tai, Tài liệu - Mẫu, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Văn bản số 108/TWPCTT-VP ngày 31/3/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TWPCTT về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Ngày 27/3/2020 Ban Chỉ […]