LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thực hiện Văn bản số 108/TWPCTT-VP ngày 31/3/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TWPCTT về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Ngày 27/3/2020 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đồng thời nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

  1. Tổ chức phổ biến hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08 /QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn (do tài liệu hướng dẫn dài nên đề nghị tải về từ link sau: https://bit.ly/2xE77c5) và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ.
  2. Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 15/5/2020 (qua Chi cục Thủy lợi, ĐT: 0216.3852708, fax: 0216.3855493; email: ccthuyloiyb@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

“Văn bản chỉ đạo tải về tại đây” 

Tài liệu hướng dẫn tải về tại đây

Bài viết liên quan:

Báo cáo nhanh số 03 ngày 22/3/2023 (lốc xoáy)

TIN CẢNH BÁO SỐ 08 NGÀY 11/3/2023

Công văn số 04/BCH-PCTT ngày 23/01/2023 về việc ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 03/BCH-PCTT ngày 17/01/2023 về việc chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp Tết Quý Mão năm 2023

Công văn số 02/BCH-PCTT ngày 13/01/2023 về việc ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái