Bài viết liên quan:

Thông báo số 01/TB-QPCTT về công khai kết quả thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái năm 2023

Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch thu và miễn giảm Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn về việc tổ chức thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái

Công văn số 1853/SNN-CCTL ngày 06/9/2022 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái

Công văn số 803/SNN-CCTL, ngày 19/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành quy định cụ thế về đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên khác; khu đô thị; điểm du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật